Terug naar overzicht

Algemene Leden Vergadering 20:00 uur

T.C. Telro
24-6-2024 20:00 - 24-6-2024 22:00

Beste leden TC Telro, UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING TC Telro. 

MAANDAG 24 juni 2024 20:00 uur.  

Beste leden TC Telro,  
Het bestuur van TC Telro nodigt hierbij alle leden uit om de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen.
Deze ALV wordt dit jaar gehouden op maandag 24 juni aanvang 20:00 uur in de kantine van TC Telro. (Deze uitnodiging geldt ook voor een ouder/verzorger van onze jeugdleden.)  

Aangezien er een aantal punten op de agenda staan waarvoor je als lid je stem kunt inbrengen, stellen wij jouw aanwezigheid van deze ALV erg op prijs.  

Agenda Algemene Ledenvergadering:
1.     Opening
2.     Bestuurssamenstelling
3.     Mededelingen/voortgangsverslag
4.     Vrijwilligersbestand
5.     Financieel jaarverslag
-       Inzage exploitatieoverzicht 2023
-       Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
6.     Algemene en facilitaire zaken
7.     Rondvraag 
8.     Sluiting  

Vorig jaar hebben we tijdens de ALV afgesproken om onze leden te verzoeken om niet vrij te tennissen/padellen tijdens de ALV, banen worden geblokkeerd, training mag doorgaan. 

Namens bestuur TC Telro 

  Terug naar overzicht